Spring naar content

Disclaimer

Disclaimer

of the website  www.eurosportnutrition.com/

 

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

a.      Outdoor Fanatics: de gebruiker van deze disclaimer: Outdoor Fanatics Europe B.V. gevestigd aan de Hoogstraat 1 te Woudrichem, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69830096;

b.      bezoeker: de bezoeker van de website;

c.       website: de website https://eurosportnutrition.com/ die door Outdoor Fanatics wordt beheerd;

d.      merk: het merk “Eurosport nutrition” en het daarbij behorende logo;

e.      licentiegever: het bedrijf genaamd “Eurosport” dat eigenaar is van het merk en dat aan Outdoor Fanatics de licentie heeft verleend om gebruik te maken van het merk.

 1.2.          Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

Artikel 2.             Inhoud

 2.1.          Outdoor Fanatics behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 2.2.          Outdoor Fanatics kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

 2.3.          Outdoor Fanatics is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en niet de licentiegever.

 2.4.          Vergissingen of fouten in gegevens op de website binden Outdoor Fanatics niet.

 2.5.          De producten op de website worden aangeboden en verkocht door Outdoor Fanatics en niet door de licentiegever. Voor vragen en/of klachten dient contact te worden opgenomen met Outdoor Fanatics en niet met de licentiegever.

 2.6.          Consumenten kunnen op de website informatie vinden over de producten van Outdoor Fanatics. Consumenten kunnen de producten niet bestellen op de website.

 

Artikel 3.             Intellectuele eigendomsrechten

 3.1.          De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en foto’s) berusten bij Outdoor Fanatics en/of bij de licentiegever.

 3.2.          De intellectuele eigendomsrechten op het merk berusten bij de licentiegever.

 3.3.          De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Outdoor Fanatics en van de licentiegever te allen tijde te respecteren.

Artikel 4.             Aansprakelijkheid

 4.1.          Outdoor Fanatics garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Outdoor Fanatics wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand. Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk indien de inhoud van de website fouten en/of onvolkomenheden bevat.

 

Artikel 5.             Links naar websites van derden

 5.1.          Op de website staan links naar andere website, zoals social media websites. De bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat Outdoor Fanatics geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Deze websites staan niet onder controle van Outdoor Fanatics en Outdoor Fanatics verschaft deze links uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Outdoor Fanatics in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Artikel 6.             Privacy

 6.1.          Outdoor Fanatics verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over de cookies van de website, kan de bezoeker het privacy beleid van de website raadplegen, zie [Privacy beleid].