Spring naar content

Algemene voorwaarden

Outdoor Fanatics Europe B.V.

 

Artikel1.          Definities

1.1      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

    1. Outdoor Fanatics: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Outdoor Fanatics Europe B.V. gevestigd aan de Hoogstraat 1 te Woudrichem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69830096;
    2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en die een overeenkomst met Outdoor Fanatics is aangegaan;
    3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Outdoor Fanatics en de klant;
    4. product: het product dat Outdoor Fanatics in het kader van de overeenkomst levert;
    5. website: de website eurosportnutrition.com die door Outdoor Fanatics wordt beheerd;
    6. b2b-portal: het afgesloten gedeelte van de website voor wederverkopers;
    7. bestelportal: het afgesloten gedeelte van het b2b-portal waar de klant bestellingen bij Outdoor Fanatics kan plaatsen;
    8. account: het account van de klant op het b2b-portal en het account van de klant op het bestelportal;
    9. licentiegever: het bedrijf genaamd “Eurosport” dat eigenaar is van het merk “Eurosport nutrition” en dat aan Outdoor Fanatics de licentie heeft verleend om gebruik te maken van dit merk.

1.2      Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

Artikel 2.           Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Outdoor Fanatics en de klant.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Outdoor Fanatics en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Outdoor Fanatics het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.6 Indien Outdoor Fanatics niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Outdoor Fanatics in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7 Outdoor Fanatics heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt schriftelijk via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de klant plaatst nadat de klant in kennis is gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3.         Aanbod en prijzen

3.1     Ieder aanbod van Outdoor Fanatics is vrijblijvend.

3.2     Outdoor Fanatics is niet gebonden aan zijn aanbod indien sprake is van kennelijke fouten in zijn publicaties of berichten of op de website.

3.3     Het assortiment van Outdoor Fanatics kan te allen tijde gewijzigd worden.

3.4     Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.5     Vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw, exclusief de eventuele verzendkosten, exclusief de eventuele douanekosten en exclusief de eventuele administratiekosten.

3.6     Outdoor Fanatics heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

3.7     De prijzen zichtbaar in het bestelportal gelden specifiek voor de klant en derden kunnen aan deze prijzen geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4.          Totstandkoming van de overeenkomst en weigeren van bestelling

4.1      De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant:

    1. Via de e-mail bij Outdoor Fanatics een bestelling heeft geplaatst; of
    2. Is ingelogd op het bestelportal en het bestelproces van het bestelportal succesvol heeft doorlopen.

4.2     Nadat de overeenkomst via de e-mail tot stand is gekomen, stuurt Outdoor Fanatics de klant via de e-mail een bevestiging van de bestelling. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Outdoor Fanatics heeft ontvangen, dan adviseert Outdoor Fanatics de klant zijn ongewenste e-mail te controleren en kan de klant contact opnemen met Outdoor Fanatics om na te vragen of de bestelling in goede orde is ontvangen.

4.3     Nadat de overeenkomst via het bestelportal tot stand is gekomen, is de voortgang van de bestelling voor de klant zichtbaar in zijn account.

4.4     Indien de waarde van de bestelling onder de met de klant overeengekomen minimale ordewaarde ligt, dan heeft Outdoor Fanatics het recht de bestelling te weigeren. De klant wordt via de e-mail van een dergelijke weigering in kennis gesteld.

 

Artikel 5.          Account

5.1      Om een account voor het b2b-portal te kunnen aanmaken, dient de klant daartoe een verzoek in te dienen bij Outdoor Fanatics. Vervolgens controleert Outdoor Fanatics of de klant een dealer van Outdoor Fanatics is. Indien dit het geval is, dan ontvangt de klant inloggegevens zodat hij een account kan aanmaken.

5.2     De klant ontvangt via de e-mail een bevestiging van de activatie van het account.

5.3      Het account is niet overdraagbaar.

5.4     De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. De klant is verantwoordelijk voor alle handelingen, waaronder bestellingen, die middels zijn account verricht worden.

5.5     Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Outdoor Fanatics daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat Outdoor Fanatics het account kan blokkeren.

5.6      Indien de klant het wachtwoord van zijn account is vergeten, dan kan de klant via de website aanklikken dat hij een e-mail wenst te ontvangen waarmee hij zijn wachtwoord kan wijzigen.

5.7      Indien Outdoor Fanatics constateert of het vermoeden heeft dat misbruik wordt gemaakt van het account, dan is Outdoor Fanatics gerechtigd het account te blokkeren. De klant wordt via de e-mail van een dergelijke blokkering in kennis gesteld.

 

Artikel 6.          Wijzigingen en annulering

6.1     Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien de wijzigingen uitdrukkelijk door Outdoor Fanatics zijn aanvaard.

6.2     Het wijzigen van de overeenkomst kan gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en voor de levertijd.

6.3      Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.

Artikel 7.          Uitvoering van de overeenkomst

7.1     Outdoor Fanatics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.2     Outdoor Fanatics heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8.          Levering en transportkosten

8.1     De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

8.2      Outdoor Fanatics heeft het recht een bestelling in gedeeltes te leveren.

8.3      De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Een eventuele overschrijding van de leveringstermijn doet daar niet aan af.

8.4      Indien de klant afname weigert, dan is Outdoor Fanatics gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

8.5      Na de aflevering van de producten op het door de klant opgegeven adres zijn de producten volledig voor rekening en risico van de klant.

8.6      De transportkosten worden aan de klant in rekening gebracht conform de specifieke afspraken die Outdoor Fanatics en de klant daaromtrent hebben gemaakt.

 

Artikel 9.          Leveringstermijn

9.1     De levertijd is nimmer als een fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de bestelling te annuleren, op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie. Indien Outdoor Fanatics weet of het vermoeden heeft dat hij niet tijdig kan leveren, dan stelt Outdoor Fanatics de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.2     Indien de klant (deels) vooraf is gefactureerd, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat Outdoor Fanatics de betaling van de klant heeft ontvangen.

9.3     In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Outdoor Fanatics ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 10.         Facturatie en betaling

10.1     De eerste bestelling van de klant wordt vooraf gefactureerd. Vervolgbestellingen worden gefactureerd nadat de klant de zending met de producten heeft ontvangen.

10.2     Facturatie geschiedt via de e-mail.

10.3     De klant dient de van Outdoor Fanatics ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

10.4     Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

10.5     Indien de klant niet tijdig betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Outdoor Fanatics maakt om de vordering op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

10.6     Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan is Outdoor Fanatics bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.

10.7     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Outdoor Fanatics op de klant onmiddellijk opeisbaar.

10.8     Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

10.9     Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Artikel 11.          Verplichtingen van de klant

11.1     De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outdoor Fanatics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Outdoor Fanatics ter beschikking worden gesteld.

11.2     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

11.3     Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

11.4     De klant is gehouden Outdoor Fanatics onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

11.5     Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, doorverkopen en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

11.6     De klant vrijwaart Outdoor Fanatics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

 

Artikel 12.         Eigendomsvoorbehoud

12.1      De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op de klant nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens een overeenkomst geleverde of te leveren producten aan Outdoor Fanatics verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde rente en kosten.

12.2     Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare producten betreft, wordt telkens de partij producten behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde producten die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de klant bevinden.

12.3      Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

    1. Verpanden;
    2. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
    3. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

12.4      De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Outdoor Fanatics te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Outdoor Fanatics veilig te stellen.

12.5      Indien de klant zijn verplichtingen jegens Outdoor Fanatics niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Outdoor Fanatics gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Outdoor Fanatics op volledige schadevergoeding.

12.6      Indien Outdoor Fanatics gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Outdoor Fanatics toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Outdoor Fanatics zich bevinden.

12.7       Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Outdoor Fanatics daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Outdoor Fanatics.

12.8      De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Outdoor Fanatics toekomende rechten onverlet.

Artikel 13.          Klachten

13.1      De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

    1. Of de juiste producten zijn geleverd;
    2. Of het juiste aantal is geleverd;
    3. Of de producten geen zichtbare gebreken bevatten.

13.2      Indien de geleverde producten niet overeenkomen met de bestelling dan wel indien de producten zichtbare gebreken bevatten, dan dient de klant Outdoor Fanatics daarvan binnen 1 week na de levering via de e-mail op de hoogte te stellen. Transportschade dient direct na de levering door de klant aan Outdoor Fanatics kenbaar te worden gemaakt.

13.3      De klant is verplicht Outdoor Fanatics de mogelijkheid te geven een klacht te controleren. Indien blijkt dat Outdoor Fanatics de verkeerde producten en/of niet de juiste hoeveelheid producten heeft geleverd, dan zal Outdoor Fanatics zo spoedig mogelijk de juiste producten leveren en/of extra producten leveren.

13.4      Indien een gebrekkig product is geleverd, dan zal Outdoor Fanatics, naar zijn keuze, een nieuw product leveren of de prijs van het product crediteren.

13.5      Klachten dienen ingediend te worden bij Outdoor Fanatics en niet bij de licentiegever.

 

Artikel 14.          Aansprakelijkheid en verjaring

14.1     Outdoor Fanatics kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

    1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
    2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2      De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Outdoor Fanatics is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart Outdoor Fanatics tegen alle aanspraken ter zake.

14.3     De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

14.4     Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

14.5      Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, dan sluit Outdoor Fanatics iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

14.6     Indien een product waarvan de verpakking beschadigd is en een dergelijke beschadiging tot gevolg kan hebben dat het product niet meer goed is, dan dient de klant dit product niet door te leveren of te verkopen. Outdoor Fanatics kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet nakomen door de klant van deze bepaling.

14.7      De klant dient ervoor in te staan dat de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet meer door hem worden verkocht. De klant vrijwaart Outdoor Fanatics uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren van de producten indien deze door de klant na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn verkocht.

14.8     Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14.9     Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van het account van de klant.

14.10   Indien Outdoor Fanatics naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindafnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, dan verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

14.11   Outdoor Fanatics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade, stagnatieschade en opgelegde boetes.

14.12    Indien Outdoor Fanatics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Outdoor Fanatics beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Outdoor Fanatics gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Outdoor Fanatics beperkt tot de prijs voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.13    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Outdoor Fanatics vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Outdoor Fanatics kan aanwenden.

14.14    De klant vrijwaart Outdoor Fanatics voor vorderingen die derden tegen Outdoor Fanatics instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Outdoor Fanatics niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Outdoor Fanatics op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Outdoor Fanatics mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

14.15    Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Outdoor Fanatics handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Outdoor Fanatics daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 15.          Overmacht

15.1     Outdoor Fanatics is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: oorlog en oorlogsgevaar; terrorisme; in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; stakingen of werkonderbrekingen; epidemieën; pandemie; verkeersstoringen; weersinvloeden; natuurrampen; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; stroomstoring; internetstoring; storing in e-mailverkeer; computervredebreuk door een derde; wijzigingen in wet- en regelgeving.

15.2      Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Outdoor Fanatics of een door Outdoor Fanatics ingeschakelde derde partij.

15.3     Outdoor Fanatics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Outdoor Fanatics zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4      Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht tijdelijk niet mogelijk is, dan geeft dat de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt in geval van een tijdelijke onmogelijkheid om uit te voeren, dan heeft Outdoor Fanatics het recht alle reeds gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen.

15.5     Outdoor Fanatics is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals omzetverlies, die de klant lijdt doordat de levertijd wegens overmacht overschreden wordt.

15.6      Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, dan is de klant gehouden zijn verplichtingen jegens Outdoor Fanatics tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 16.          Opschorting en ontbinding

16.1     Outdoor Fanatics is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Outdoor Fanatics ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

16.2     Outdoor Fanatics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3      Voorts is Outdoor Fanatics bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4     Outdoor Fanatics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5     Indien Outdoor Fanatics tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.6      Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Outdoor Fanatics op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Outdoor Fanatics de uitvoering van de overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.7      Outdoor Fanatics behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17.         Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

17.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2     Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Outdoor Fanatics gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Outdoor Fanatics zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Outdoor Fanatics niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17.3     Outdoor Fanatics verwerkt gegevens van contactpersonen van de klant en van websitebezoekers in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Outdoor Fanatics raadplegen, zie [link naar privacy beleid].

 

Artikel 18.          Klantenservice

18.1      Voor vragen over de producten, een bestelling of voor het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Outdoor Fanatics. Hiervoor dient geen contact te worden opgenomen met de licentiegever.

18.2     De klantenservice van Outdoor Fanatics is op de volgende wijzen bereikbaar:

    1. Via de e-mail:

info@outdoor-fanatics.com

  1. Schriftelijk:

Outdoor Fanatics Europe B.V.

Hoogstraat 1

4285 AE Woudrichem

Nederland

18.3    Er kan in de Nederlandse of in de Engelse taal met de klantenservice van Outdoor Fanatics gecommuniceerd worden.

18.4     Indien de klant via de e-mail een klacht heeft ingediend, dan stuurt Outdoor Fanatics de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging via de e-mail dat hij de klacht heeft ontvangen.

18.5     Klachten worden zo spoedig mogelijk door Outdoor Fanatics in behandeling genomen. De klant ontvangt binnen 14 dagen nadat Outdoor Fanatics de klacht heeft ontvangen een inhoudelijke reactie van Outdoor Fanatics met betrekking tot de klacht. Indien Outdoor Fanatics niet binnen 14 dagen de klant van een inhoudelijke reactie kan voorzien, dan wordt de klant daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld en laat Outdoor Fanatics de klant weten binnen welke termijn de klant wel een inhoudelijke reactie kan verwachten.

 

Artikel 19.          Intellectuele eigendomsrechten

19.1     De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Outdoor Fanatics geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

19.2     Het is de klant niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het handelsnaamrecht, merkrecht, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Outdoor Fanatics of van de licentiegever.

 

Artikel 20.         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

20.2     In afwijking van het bepaalde in artikel 20.1 kunnen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde producten, ingeval het rechtsstelsel van het land van bestemming van de producten gunstiger is voor Outdoor Fanatics, door dat recht worden beheerst.

20.3     Alle geschillen waartoe de overeenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Outdoor Fanatics gevestigd is.