Spring naar content

Privacy policy

 

Outdoor Fanatics

Artikel1.          Definities

1.1     In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

     1. Outdoor Fanatics: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Outdoor Fanatics Europe B.V., gevestigd aan de Hoogstraat 1 (4285 AE) te Woudrichem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69830096;
     2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Outdoor Fanatics, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Outdoor Fanatics i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
     3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Outdoor Fanatics en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Outdoor Fanatics aanbiedt;
     4. website: de website https://eurosportnutrition.com/ die door Outdoor Fanatics wordt beheerd;
     5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
     6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2.          Persoonsgegevens

2.1      Voor Outdoor Fanatics is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Outdoor Fanatics volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2      Outdoor Fanatics gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3      Outdoor Fanatics verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Outdoor Fanatics heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Outdoor Fanatics.

2.4      Outdoor Fanatics verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

     1. voor- en achternaam;
     2. adres;
     3. postcode, woonplaats;
     4. bankrekeningnummer;
     5. telefoonnummer;
     6. e-mailadres;
     7. geslacht;
     8. geboortedatum;
     9. Burgerservicenummer;
     10. IP-adres;
     11. surfgedrag;
     12. locatiegegevens.

2.5     Outdoor Fanatics verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6      De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Outdoor Fanatics kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Outdoor Fanatics raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat Outdoor Fanatics zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met Outdoor Fanatics middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Outdoor Fanatics de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

Artikel 3.           Grondslag en doeleinden van de verwerking 

3.1     De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene. 

3.2       Outdoor Fanatics verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
  2. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
  3. het tot stand komen van de overeenkomst;
  4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
  5. het uitvoeren van de overeenkomst;
  6. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
  7. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
  8. het sturen van een factuur;
  9. het voldoen aan administratieve plichten;
  10. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
  11. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
  12. om de website en de dienstverlening van Outdoor Fanatics te verbeteren;
  13. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.

3.3    De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4     Outdoor Fanatics zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5     Outdoor Fanatics verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Outdoor Fanatics streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6     Outdoor Fanatics zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


Artikel 4.           Profilering

4.1     Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Outdoor Fanatics heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken. 

4.2    Het doel van profilering is:

   1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Outdoor Fanatics vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
   2. marketinganalyses;
   3. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. 

4.3      Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies. 

4.4      Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Outdoor Fanatics worden verwerkt:

   1. geslacht;
   2. leeftijd;
   3. locatiegegevens;
   4. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
   5. surfgedrag.

Artikel 5.           Nieuwsbrieven

5.1      Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Outdoor Fanatics. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.

5.2      Outdoor Fanatics zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.


Artikel 6.           Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1      De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:

   1. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   2. door contact op te nemen met Outdoor Fanatics, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.

6.2      In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.


Artikel 7.          Wissen van persoonsgegevens

7.1     Outdoor Fanatics zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

7.2     Outdoor Fanatics is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.


Artikel 8.          Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1      Outdoor Fanatics zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:

   1. Outdoor Fanatics daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Outdoor Fanatics voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Outdoor Fanatics een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

8.2      De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


Artikel 9.          Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

9.1      Op verzoek verleent Outdoor Fanatics aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Outdoor Fanatics van hem bijhoudt en verstrekt Outdoor Fanatics de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.97.2      Outdoor Fanatics biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Outdoor Fanatics van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 

9.3      Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Outdoor Fanatics worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Outdoor Fanatics. Outdoor Fanatics reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


Artikel 10.           Bezwaar

10.1     De betrokkene kan bij Outdoor Fanatics bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Outdoor Fanatics het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Outdoor Fanatics met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Outdoor Fanatics bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


Artikel 11.           Recht van beperking

11.1      Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Outdoor Fanatics verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


Artikel 12.          Contact

12.1      Voor vragen over de wijze waarop Outdoor Fanatics persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Outdoor Fanatics van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Outdoor Fanatics. 

Contactgegevens:

Outdoor Fanatics Europe B.V.

Adres: Hoogstraat 1

Postcode/plaats: 4285 AE Woudrichem

E-mailadres: info@outdoor-fanatics.com

Telefoonnummer: 0031 850717070

12.2          Indien Outdoor Fanatics op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Outdoor Fanatics de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13.           Beveiligingsmaatregelen 

13.1      Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Outdoor Fanatics verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. 

13.2      Outdoor Fanatics neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:

   1. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen en welke enkel toegankelijk zijn voor directie en administratie;
   2. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
   3. gegevens die aan Outdoor Fanatics worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen op een aparte server in een afgesloten ruimte;
   4. het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
   5. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
   6. tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
   7. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten kamer of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
   8. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.


Artikel 14.          Privacy beleid van derden

14.1      Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Outdoor Fanatics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden. 


Artikel 15.           Wijzigingen 

15.1      Outdoor Fanatics behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Outdoor Fanatics. 


Artikel 16.           Datalek

16.1     Indien zich bij Outdoor Fanatics een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Outdoor Fanatics daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2     Indien er sprake is van een datalek bij Outdoor Fanatics dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Outdoor Fanatics de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


Artikel 17.            Cookies

17.1      Outdoor Fanatics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 

17.2       Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Cookies worden gebruikt om gegevens van een bezoek aan een website vast te leggen. Cookies kunnen ook mogelijk iets vertellen over het surfgedrag van de betrokkene. Cookies weten echter niet wie de betrokkene is, ze onthouden alleen het surfgedrag van de betrokkene. Cookies kunnen de computer van de betrokkene of de bestanden die op zijn computer staan niet beschadigen. 

17.3       Door van cookies gebruik te maken is Outdoor Fanatics in staat de website af te stemmen op wensen en voorkeuren van de betrokkene en kan het gebruiksgemak van de website verbetert worden. 

17.4      Outdoor Fanatics maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. 

17.5      Met behulp van analytische cookies kan Outdoor Fanatics informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de website door betrokkenen. Met analytische cookies wordt niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen betrokkenen geanonimiseerd verwerkt tot grafieken en patronen. 

17.6     Outdoor Fanatics plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.

17.7     De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Outdoor Fanatics zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.8     Soorten cookies en doelen:

 

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Outdoor Fanatics

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Outdoor Fanatics ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Outdoor Fanatics zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Outdoor Fanatics op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Outdoor Fanatics heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Outdoor Fanatics

Tracking cookie

Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

 

17.9     Outdoor Fanatics kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Outdoor Fanatics ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Outdoor Fanatics raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren. 


Artikel 18.           Klacht indienen

18.1      Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Outdoor Fanatics niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.